Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Kết quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020”
Lượt xem: 496

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT:

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhất là mối quan hệ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và BHXH các cấp ngày càng thường xuyên, chặt chẽ. Công tác quản lý nhà nước về BHYT, BHXH được tăng cường. Người tham gia BHXH, BHTN, BHYT ngày càng mở rộng (Số người tham gia BHXH là: 148.974 người, chiếm 31,1% lực lượng lao động (tăng 90.220 người, tương đương với 16,2% so với năm 2012); Số người tham gia BHTN là: 133.447 người, chiếm 27,8% lực lượng lao động (tăng 84.361 người, tương đương với 15,4% so với năm 2012); Số người tham gia BHYT là: 762.862 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 90% (hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao - cao hơn 10% mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra; tăng 309.428 người, tương đương với 32,4% so với năm 2012). Quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo. Công tác thu, chi, quản lý quỹ BHYT, BHXH được thực hiện đúng quy định, hiệu quả, công khai, minh bạch. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.. Công tác thực hiện chính sách BHYT đã có nhiều chuyển biến rõ rệt; các hoạt động khám chữa bệnh (KCB) BHYT từng bước công khai, minh bạch, hạn chế và kiểm soát được tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Công tác cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động BHYT, BHXH được đẩy mạnh.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết còn một số hạn chế: Công tác tuyên truyền có lúc, có việc chưa được quan tâm đúng mức, còn hình thức. Chất lượng KCB ở một số cơ sở y tế chưa đáp ứng yêu cầu của người dân, do đó, tình trạng chuyển tuyến điều trị còn cao. Tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT còn diễn ra ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian tới cần nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT. Tiếp tục đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định đây là nội dung quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân trong việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và các chủ trương, chính sách về BHYT, BHXH dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp. Chú trọng biểu dương các mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong công tác BHYT, BHXH.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và BHXH các cấp trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Quản lý tốt người tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ cơ sở. Thực hiện thu, chi BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định, công khai, minh bạch. Đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động về BHXH, BHYT; xây dựng hệ thống quản lý BHXH, BHYT hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi từ BHXH, BHYT.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước; các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người tham gia BHXH, BHYT; các cơ chế thu hút các chuyên gia y tế giỏi, bác sỹ, dược sỹ có trình độ cao về công tác tại tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHYT, BHXH, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giám định KCB BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng KCB tại các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT, BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở y tế, BHXH các cấp để kịp thời ngăn ngừa, xử lý sai phạm.

                                                  

                                                           Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 420
  • Trong tuần: 9 605
  • Tất cả: 585638
Đăng nhập