Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng tại trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Lượt xem: 349

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị  có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt đối với công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới; với chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện Chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại các Trung tâm chính trị và đảng uỷ trực thuộc tỉnh với các nội dung cụ thể sau:

Một là, về công tác chiêu sinh: chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng uỷ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng làm tốt công tác khảo sát, chiêu sinh, xây dựng kế hoạch mở lớp; làm tốt công tác thẩm định nội dung, đề cương giảng dạy Chương trình cho đội ngũ giảng viên.

Hai là, về mục tiêu đề ra của chương trình là trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ; về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người học phải nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống; trên cơ sở đó, xây dựng được động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ba là, về đối tượng, thành phần tham gia dự học được quy định rất cụ thể: Chương trình dành cho người có nguyện vọng muốn tìm hiểu về Đảng, tự giác gia nhập Đảng, được các cơ quan, đoàn thể công nhận là người ưu tú, được quần chúng tín nhiệm và giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Đối tượng dự học phải có trình độ học vấn từ trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Bốn là, về thời lượng của chương trình là 50 tiết, tương đương với 5 ngày. Ngoài 05 bài quy định thống nhất chung, cùng 2 bài hát Quốc ca và Quốc tế ca, tùy theo đối tượng, yêu cầu và điều kiện của địa phương, cơ sở có thể báo cáo thêm các chuyên đề hoặc tổ chức tham quan thực tế, tham quan bảo tàng, nhà truyền thống; di tích lịch sử cách mạng, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước...

anh tin bai

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm chính trị huyện Lý Nhân

Năm là, đối với giảng viên tham gia công tác giảng dạy cần nắm chắc đặc điểm của đối tượng học viên để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng cụ thể. Chọn một số nội dung trong tài liệu để đi sâu phân tích, làm rõ, kết hợp giảng bài với tổ chức thảo luận, trao đổi kinh nghiệm giữa các học viên cho phù hợp và thiết thực; có thể lựa chọn một số phần để học viên tự học, tự nghiên cứu, không nhất thiết phải giảng dạy tất cả các nội dung trong bài.

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, để giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại các Trung tâm chính trị cấp huyện và Đảng uỷ trực thuộc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã duy trì tổ chức hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị theo quý, thường xuyên tổ chức các buổi dự giờ dự giảng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức sơ kết, tổng kết  giúp hoạt động của các Trung tâm ngày dần đi vào ổn định, nề nếp. Việc thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị  nói chung, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nói riêng tại các Trung tâm chính trị và đảng uỷ trực thuộc đã đảm bảo đủ nội dung, đúng đối tượng, theo Quy định số 1853, ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận cho người học tại Trung tâm chính trị cấp huyện. Trong 3 năm (2021 - 2023), toàn tỉnh mở được 95 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 5.464 học viên có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, đây là nguồn lực quan trọng giúp cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác phát triển đảng.

Để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi từ tỉnh đến cơ sở. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi của tỉnh; bồi dưỡng, cử giảng viên tham dự và đạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực I (khu vực phía Bắc), đạt giải nhì Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Đà Lạt, Lâm Đồng; đây là thành tích cao nhất trong các kỳ tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi trước đó, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, tạo được sức lan tỏa sâu rộng.

Do làm tốt các giải pháp nêu trên nên chất lượng giảng dạy, học tập các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nói chung, chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng nói riêng ngày càng được nâng cao, đổi mới cả về phương pháp, nội dung, đáp ứng được nhu cầu và trình độ của học viên. Tuy nhiên, hiện nay một số hoạt động tại các trung tâm chính trị còn bất cập ảnh hưởng phần nào đến chất lượng giảng dạy, học tập, đó là:

 Việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị đã được thực hiện nhưng chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao: Việc trao đổi, thảo luận giữa giảng viên và học viên trong quá trình giảng dạy chưa nhiều, bài giảng chưa thực sự truyền cảm hứng cho người học, vẫn sử dụng phương pháp thuyết trình là chủ yếu.  Một số tổ chức cơ sở đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng; học viên là công nhân đang làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp không có tổ chức đảng, không thể xin nghỉ làm để tham gia khoá học. Nhiều học viên chưa xác định được động cơ đúng đắn để phấn đấu vào Đảng nên đi học với tâm lý đối phó, hình thức, đến lớp điểm danh để đủ điều kiện viết bài kiểm tra cuối khoá…

           Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng chất lượng giảng dạy, học tập chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm, tạo điều kiện các đơn vị bổ sung giảng viên chuyên trách và nâng cấp, đầu tư về các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên tham gia học tập.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại các Trung tâm chính trị cấp huyện và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; nghiên cứu bổ sung các giải pháp mới, xây dựng các nội dung ngắn gọn, có hình thức truyền thông phong phú, hấp dẫn trên internet, mạng xã hội phù hợp với tình hình mới; chú trọng hướng dẫn học viên vận dụng kiến thức bài giảng vào giải quyết vấn đề thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện; hướng dẫn đội ngũ giảng viên chuyên trách của trung tâm chính trị cấp huyện đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, xây dựng sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị; đồng thời tham gia Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, theo Công văn số 6961-CV/BTGTW, ngày 26-10-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thứ tư, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với các học viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện chặt chẽ từ khâu phối hợp với các địa phương, đơn vị trong việc đăng ký chỉ tiêu để lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm; nâng cao hiệu quả trong công tác theo dõi, quản lý học viên; có chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp thiếu nghiêm túc trong tham gia học tập…

                                                                Nguyễn Đình Kiểm

                                                           Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập