Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tiếp tục xây dựng bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 162

Thực tiễn đã chứng minh ở giai đoạn cách mạng nào Đảng ta cũng luôn đặc biệt quan tâm coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Có thể hiểu chuẩn mực đạo đức cách mạng là những tiêu chuẩn có tính khuôn mẫu được toàn Đảng, toàn dân công nhận, dùng làm cơ sở để xem xét, đánh giá và điều chỉnh hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ với mục tiêu hướng tới giá trị Chân  - Thiện  - Mỹ và phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trong những năm qua nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 3/5/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên, đến nay đa số các cơ quan, đơn vị đã xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó nhiều cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn; nổi bật như: Ngành tuyên giáo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với 5 tiêu chí “Trung thành, tận tụy, bản lĩnh chính trị vững vàng; Phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn; Tham mưu chủ động, đúng, trúng, kịp thời; Viết sắc, nói sâu, đúng định hướng, sức lan tỏa rộng; Trung thực, tiết kiệm, nói đi đôi với làm”; Lực lượng công an thực hiện tốt tiêu chí “Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”; Ngành thuế “Công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới”; Ngành y tế: “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”; Ngành kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Ngành tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư; Kỷ cương, chất lượng, vì công lý”…

anh tin bai

Các tiêu chuẩn đạo đức được niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện.  Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức  được triển khai trong từng cơ quan, đơn vị để mỗi người tự phấn đấu, rèn luyện thường xuyên, coi đây là một nội dung trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, là tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời là cơ sở phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, thi đua khen thưởng và công tác phát triển Đảng.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống được gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững và gương mẫu chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học và làm theo gương Bác.

Có thể khẳng định, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, việc xây dựng, ban hành, thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã đi vào cuộc sống, trở thành việc làm thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng địa phương trong tỉnh. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức điều chỉnh phong cách làm việc theo hướng tận tụy với công việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại và có trách nhiệm cao với nhân dân.

Tuy nhiên trong thực tế triển khai thực hiện còn cho thấy một số hạn chế đó là: Một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng trong chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức; nội dung chuẩn mực đạo đức của một số cơ quan, đơn vị còn chung chung, dàn trải, khó nhớ, có nội dung chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chưa quan tâm đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự nghiêm túc, chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp theo chuẩn mực chung của cơ quan, đơn vị. Còn hiện tượng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật Đảng.

Những hạn chế này xuất phát từ một số nguyên nhân: có cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuẩn mực đạo đức còn thiếu đồng bộ, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục; một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng các giá trị chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân.

anh tin bai

Để thực hiện hiệu quả chuẩn mực đạo đức cách mạng nói chung và đạo đức công vụ nói riêng của cán bộ đảng viên trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Trung ương, của tỉnh, nhất là đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ,  trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khoá XIII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

Thứ hai, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, của cán bộ đảng viên trong xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng. Từ nhận thức thống nhất đến cụ thể hóa thành các chương trình hành động thiết thực, để xây dựng một nền đạo đức công vụ tận tâm, tận tụy, phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân là thước đo của sự phát triển. Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị cần thống nhất với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức đạo đức dựa trên nền tảng của đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp, truyền thống đạo đức nhân văn của dân tộc, văn hóa, văn minh nhân loại.

Thứ ba, thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng và đạo đức công vụ cho cán bộ đảng viên phù hợp với yêu cầu và bối cảnh của tình hình mới; cần sớm vận dụng và điều chỉnh, bổ sung ban hành chuẩn mực đạo đức cách mạng chung của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới khi có chỉ đạo của Trung ương từ đó chỉ ra những chuẩn mực đạo đức công vụ cần thiết quan trọng cần được giữ gìn, thay thế chuẩn mực đạo đức công vụ không còn phù hợp với thực tiễn; cách thức để xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức trong giai đoạn mới và cụ thể hóa thành các tiêu chí đạo đức để thực hiện chung trong toàn tỉnh.

Thứ tư,  việc xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ cần quy định cụ thể về giá trị trên các phương diện; quy định chi tiết về chuẩn mực hành vi ứng xử giao tiếp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cấp với cấp trên, cấp dưới, với đồng nghiệp đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng rèn luyện coi đây là việc làm thường xuyên, hằng ngày để nâng cao trình độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trách nhiệm.

Thứ năm, hoàn thiện cơ chế để bảo đảm việc xây dựng đạo đức cho cán bộ đảng viên đúng với hệ thống văn bản pháp luật để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân cho phù hợp, dần trở thành ý thức tự giác của mỗi người để hướng tới thực hiện thực chất chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh của cán bộ đảng viên.

Thứ sáu, chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong xây dựng đạo đức, lối sống tốt đẹp để nhân rộng trong cộng đồng. Chú trọng làm tốt hơn nữa việc nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Kịp thời phê phán đấu tranh, kiên quyết xử lý với những biểu hiện sa sút về tư tưởng chính trị, những vi phạm chuẩn mực đạo đức lối sống.

Nguyễn Thái Bình Minh

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập