Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 261

Sáng 17/8, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường trực, BTV, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; hơn 300 cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt, cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở… 

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm nhằm hệ thống lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, quán triệt, tuyên tuyền nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam do Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.

Cuốn sách hơn 450 trang, gồm tập hợp hệ thống 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến cuối năm 2021. Qua đó, Tổng Bí thư đã tập trung lý giải các câu hỏi lớn của đất nước như: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lại lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì? Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề: “Chúng ta phải định hình CNXH thế nào và định hướng đi lên CNXH thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?”…

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm.

Đây là tài liệu quý, vừa có giá trị lý luận, vừa có giá trị thực tiễn sâu sắc, nhất là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình CNXH Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung tác phẩm trở thành kim chỉ nam, định hướng quan trọng giúp cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân hiểu rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân đã lựa chọn.

Các đại biểu tham dự học tập, quán triệt nội dung tác phẩm.

Trong quá trình truyền đạt, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi sâu phân tích từng nội dung cụ thể, liên hệ với tình hình thực tiễn tại Việt Nam nhằm giúp CBĐV và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Đặc biệt, từ các nội dung tác phẩm giúp nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho đội ngũ CBĐV trong khối. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh yêu cầu: Để tiếp tục triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục triển khai, thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm một cách hiệu quả, thực chất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị gắn với đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương; chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

 Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập