Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề làm theo Bác năm 2024-2025
Lượt xem: 480

Sáng 29/2, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân” và quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam từ Nhà văn hóa trung tâm tỉnh đến 540 điểm cầu với trên 41.700 cán bộ đảng viên (CBĐV), nhân dân tham dự...

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nhà văn hóa trung tâm tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh; các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các ban của HĐND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; 500 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể CBĐV, nhân dân theo dõi trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam.

anh tin bai

PGS,TS Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe PGS,TS Bùi Đình Phong, Ủy viên Hội đồng khoa học, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

Theo đó, nội dung chuyên đề gồm hai phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Trong đó, đi sâu phân tích về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay. Sự cần thiết phải vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam và nhấn mạnh đến một số kết quả chủ yếu trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023.

Mục tiêu, một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; CBĐV, công chức, viên chức trong việc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Hà Nam. Thực hiện tốt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, mỗi CBĐV phải gương mẫu thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, các cấp ủy. Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tư duy trong quản lý và phát triển kinh tế nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông qua hướng dẫn việc triển khai học tập và làm theo Bác. Theo đó, để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2024-2025 thời gian tới, BTV Tỉnh ủy đề nghị: các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 193 ngày 08/12/2023 của BTV Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Công văn số 953 ngày 15/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2024-2025 đến CBĐV và nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2024-2025, trong đó xác định từ 1 đến 2 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá; xác định định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện.

Hướng dẫn CBĐV xây dựng kế hoạch cá nhân học và làm theo Bác năm 2024-2025, đồng thời xây dựng kế hoạch đối với tập thể chi, đảng bộ, CBCCVC. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024.

Chọn lựa, giới thiệu điển hình tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen năm 2024, đồng thời tổ chức các chương trình giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác trong CBĐV và nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch…

Tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với từng ngành, lĩnh vực để thực hiện. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả theo chuyên đề năm 2024-2025.

Mặt khác, Ban Tuyên giáo các cấp làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy.

Cũng trong buổi sáng 29/2, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam; các ban của HĐND tỉnh; bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh được nghe đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 42 ngày 25/12/2023 của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết số 41 ngày 15/12/2023 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt Chỉ thị số 28  của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tiếp đó, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 43 ngày 26/12/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024; Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 40 ngày 15/12/2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh từ năm 2024 đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 27 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của CBĐV. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, chất lượng, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và chuyên đề năm 2024-2025 tới CBĐV, nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc, đầy đủ, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; nhất là những vấn đề mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong các nghị quyết, chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống.

Các Ban xây dựng Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị. Trong đó, cần bám sát tinh thần chỉ đạo được nêu trong các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp tình hình đặc điểm cơ quan, địa phương, đơn vị; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đảm bảo khả thi, đem lại hiệu quả cao; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện gắn với phân công trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân. Khắc phục tình trạng hình thức, rập khuôn.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo gương Bác, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024-2025 bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong việc học và làm theo Bác.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy quán triệt các văn bản tại hội nghị.

Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái của CBĐV; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

Kịp thời xử lý nghiêm các TCĐ, CBĐV vi phạm; khen thưởng, biểu dương mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án của tỉnh…, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý kịp thời cán bộ đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập