Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “dân vận khéo” thành phố Phủ Lý tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 24/12/2021, Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2021, thành phố Phủ Lý thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra.

Kết quả, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở từng bước được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường, để dân biết, dân bàn và tham gia đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nội bộ và đối ngoại. Các doanh nghiệp tổ chức các hội nghị thoả ước lao động tập thể với người lao động; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, ban hành nội quy, quy chế, quy định về thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. Phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai thực hiện trên các lĩnh vực. Năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đăng ký xây dựng 106 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 22 mô hình thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế, 52 mô hình về lĩnh vực văn hóa – xã hội, 30 mô hình quốc phòng – an ninh; 02 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được tăng cường; các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra an toàn; các cấp, ngành hướng dẫn các hoạt động tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo" ở thành phố Phủ Lý năm 2021, đồng thời đóng góp các ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2022.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua dân vận khéo thành phố Phủ Lý tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức  thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, phong trào thi đua “Dân vận khéo". Tập trung làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền các cấp trong công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tổ chức và công dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành uỷ Phủ Lý

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 1153
  • Trong tuần: 10,904
  • Tất cả: 131,133
Đăng nhập