Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 10/01/2022, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Phủ Lý phối hợp tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 10/01 đến 15/01/2022, 51 học viên - là những quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Phủ Lý sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam...

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp cho các quần chúng ưu tú nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở… Trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú xác định động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị phân công.

Kết quả học tập tại Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của quần chúng ưu tú là một trong những điều kiện để các cấp ủy đảng xem xét kết nạp đảng viên. 

Thành uỷ Phủ lý

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 567
  • Trong tuần: 6,530
  • Tất cả: 29,879
Đăng nhập