Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận các giải pháp trọng tâm quý IV/2023 và quán triệt các văn bản của Trung ương
Lượt xem: 170

Chiều 27/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tiếp tục phiên họp thảo luận tập trung về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV năm 2023; quán triệt một số văn bản của Trung ương; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị (BCT) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. 

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt BTV Tỉnh ủy tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ của BCH Đảng bộ tỉnh, trong đó tập trung giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm, nêu ra giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Cùng đó, BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận tập trung tại hội nghị.

Cũng trong buổi chiều, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư (BBT) “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng”; Quán triệt Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của BCT về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác 9 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2023 của Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương; nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh uỷ; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu khó đạt, đề ra giải pháp để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Làm tốt công tác đánh giá kết quả, ban hành thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Chú trọng công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; nắm chắc tình hình nhân dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ chương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo Nghị quyết 21 của BCH Trung ương khóa XIII.

Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành một bước công tác cán bộ để tạo nguồn cán bộ cho Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 48 ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Nghị quyết số 117 ngày 31/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã được ban hành. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo QP-AN. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Tập trung hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (xong trước 10/10), không để kéo dài thời gian giải trình với Bộ, ngành Trung ương và Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh, dẫn đến chậm trễ trong việc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu...

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giải trình các ý kiến của BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận tại tổ.

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tính kết nối liên vùng, có sức lan tỏa lớn, các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương và các dự án xây dựng khu tái định cư để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng… Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, con người; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và chất lượng khám, chữa bệnh; quan tâm công tác hướng nghiệp, dạy nghề, chuyển đổi nghề cho người dân tại khu vực bị thu hồi đất nông nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024...BCH Đảng bộ tỉnh giao BTV Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo và  ban hành.

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy quán triệt các văn bản của Trung ương và trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Về các nội dung KT-XH thuộc thẩm quyền trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh năm 2023: BCH Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 dự án. BCH Đảng bộ tỉnh giao BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục đầu tư bảo đảm quy định.

Về chủ trương kết thúc Dự án đầu tư xây dựng đường Lê Công Thanh giai đoạn 3, BCH Đảng bộ tỉnh giao BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện chủ trương trên theo đúng quy định. BCH Đảng bộ tỉnh đồng ý cho ý kiến đối với 2 nội dung: về việc giao kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp tỉnh quản lý; Về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 do cấp tỉnh quản lý. BCH Đảng bộ tỉnh giao BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát việc bố trí vốn đảm bảo theo đúng quy định.

anh tin bai

 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

Về các văn bản của Trung ương đã được quán triệt tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ban Đảng của Tỉnh ủy, các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, BTV các đảng bộ, đảng ủy trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Các cấp ủy, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tích cực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2023, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1043
  • Trong tuần: 8 582
  • Tất cả: 573457
Đăng nhập