Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tỉnh ủy Hà Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Lượt xem: 111

Sáng ngày 10/3, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí đại biểu các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Viện, Văn phòng Bộ tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng; đồng chí Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương; lãnh đạo Bộ Tham mưu, các Cục, Phòng và các cơ quan chức năng của Quân khu 3.

anh tin bai

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 tham dự hội nghị.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh Hà Nam có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Trưởng, phó Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về tổng kết Nghị quyết Trung ương 8; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BTV: Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh…

anh tin bai

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo và các tham luận tại hội nghị đã nêu rõ, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, làm cơ sở cho việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, chính trị ổn định, trật tự kỷ cương xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được nâng lên. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,…

Đổi mới tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết các Hội nghị Trung ương (khóa XIII), tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong tỉnh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú.

Giữ vững độc lập, tự chủ; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân hiện đại bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

anh tin bai

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần phát triển đất nước. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) 10 năm qua. Đồng chí khẳng định: Hà Nam là địa bàn quan trọng, 10 năm qua, triển khai thực hiện nghị quyết, tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, kinh tế phát triển vững chắc, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

anh tin bai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thuỷ trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh hiện nay: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn đảng, toàn dân, LLVT và các cấp, các ngành, mỗi cán bộ đảng viên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững, tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay; không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ. Thực hiện nghiêm nghị quyết kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng.

anh tin bai

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trong 5 năm 2020-2025 và các năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững, huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế cần chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hà Nam, xây dựng tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nâng cao niềm tin của nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh công tác dân vận, nâng cao lòng tin của nhân dân với Đảng củng cố vững chắc mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng – an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tập trung xây dựng LLVT của tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm nòng cốt cho sự nghiệp quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam có các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; các bộ, ban, ngành Trung ương; Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 3 để Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tại hội nghị. Kịp thời cụ thể hóa, điều chỉnh, bổ sung các nội dung, giải pháp, xây dựng chương trình, kế hoạch để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập