Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tỉnh ủy Hà Nam triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023
Lượt xem: 125

Chiều 4/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu đại diện Ban Dân vận Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo  các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc… 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo đánh giá do đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, BCH, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật đảng cũng được thực hiện nghiêm túc, hiêu quả. Đặc biệt, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án cụ thể Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX hiệu quả; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, kết luận Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5, 6 (khóa XIII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Qua đó, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên từng bước được nâng lên. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới…

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Từ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng đã giúp KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng cao (10,82%), là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 12 toàn quốc. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; VH-XH có nhiều hoạt động sôi nổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tại hội nghị, sau khi đại diện các đơn vị, địa phương phát biểu ý kiến đánh giá kết quả đạt được, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt, triển khai Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố.

anh tin bai
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt, triển khai Quyết định số 90 ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các cấp, ngành, địa phương trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng các cấp. Do vậy, đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, các cấp ủy, TCĐ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh; tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ, từ đó có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chi Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, tập trung hướng về cơ sở, kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; tiếp tục thực hiện Kết luận số 21, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” và nghiên cứu, học tập bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đơn vị, địa phương; Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ; Thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng quy định; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Thực hiện nghiêm quy định công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Đẩy mạnh công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm, khuyết điểm…Lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở...

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

  Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao thưởng các tổ chức Đảng đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của tỉnh về phát triển KT-XH. Chính quyền các cấp bám sát chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” để chỉ đạo điều hành đẩy mạnh phát triển KT-XH phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2023 theo Nghị quyết số 30 ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy; Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp; bám sát các Bộ, ngành Trung ương xin ý kiến, bảo đảm hoàn thiện thủ tục sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch các khu công nghiệp và Đề án xây dựng Khu công nghệ cao; khẩn trương chỉ đạo đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển Đô thị tỉnh…

Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư. Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung hoàn thành việc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, có sức lan toả, tạo động lực phát triển KT-XH, có tính liên kết vùng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Phát triển mạnh thương mại - dịch vụ - du lịch; Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại - dịch vụ - du lịch.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để sớm đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động; hoàn thành việc di chuyển địa điểm đầu tư xây dựng đối với Bệnh viện Lão khoa Trung ương cơ sở 2. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp - dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông nghiệp với quá trình đô thị hóa theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản suất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi...

Thực hiện hiệu quả nghị quyết của BTV Tỉnh ủy đối với công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường; quy hoạch, trật tự đô thị, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách. Giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi và các loại đất khác theo quy định.

Mặt khác phát triển toàn diện VH-XH. Thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển KT-XH; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính và giải quyết đơn thư, khiếu kiện, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án…Đề cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm...

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang tới, trước mắt đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác an sinh xã hội, tập trung chăm lo tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu và tăng cường kiểm tra, kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dịp trước, trong và sau tết. Đặc biệt lưu ý tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn giao thông để cho mọi nhà, mọi người đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Nhân dip này, có 42 tổ chức đảng, 38 cá nhân được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Ngay sau hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm điểm năm 2022 của BTV Tỉnh ủy.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất







Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập