Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
UBND tỉnh phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024
Lượt xem: 159

Sáng ngày 27/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2023; phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng… 

anh tin bai
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, công tác TĐKT và các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Nam tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Từ trong các phong trào thi đua, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương.

Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2023, mức điểm thi đua bình quân chung của cả tỉnh là 96,5 điểm; có 34/56 đơn vị có số điểm vượt bình quân; 02 đơn vị có số điểm tuyệt đối; 24 đơn vị tăng thứ hạng so với năm 2022.

Trong năm, có 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 04 cá nhân được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Mẹ Việt Nam anh hùng"; có 09 tập thể được Chính phủ tặng thưởng Cờ thi đua; 04 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 05 tập thể, 08 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác…

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát động thi đua năm 2024.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, ngành, nhân dân phải nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành quyết định kèm theo quy chế về công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng TĐKT tỉnh phải bám sát phong trào thi đua của các đơn vị; nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng, đảm bảo việc đề xuất khen thưởng được chính xác, đúng người, đúng thành tích.

anh tin bai

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2018 đến năm 2022.

anh tin bai

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Bên cạnh đó, Hội đồng TĐKT các cấp cần thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua; tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trương Quốc Huy đã phát động phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam năm 2024 với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả bền vững”.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Trong đó yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của tỉnh; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế và thi đua phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội; thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2024.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Ngay sau hội nghị này, đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những tồn tại, hạn chế năm 2023, từ đó có các giải pháp phù hợp triển khai trong năm 2024. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các Trưởng khối thi đua căn cứ vào tình hình thực tiễn đơn vị mình, Khối mình xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

anh tin bai

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đại diện các Khối thi đua của tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

anh tin bai

Đại diện các Khối thi đua của tỉnh ký giao ước cam kết thi đua năm 2024.

Để phong trào thi đua năm 2024 có ý nghĩa thiết thực, đại diện 8 Khối thi đua của tỉnh đã ký giao ước cam kết thi đua năm 2024.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập