Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Một số vần đề về nội dung, phương thức tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tại Đảng bộ Tỉnh Hà Nam
Lượt xem: 381

Quán triệt sâu sắc quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, những năm qua, công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh:

Thứ nhất,  làm tốt công tác tham mưu tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị tới cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hằng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành hướng dẫn nhiệm vụ công tác lý luận chính trị, trong đó tập trung vào  việc tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng; chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng hình thức chủ yếu là trực tuyến và phát thanh, truyền hình trực tiếp qua sóng của Đài PTTH; tham mưu xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục; bồi dưỡng lý luận chính trị ở các Trung tâm Chính trị cấp huyện; tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp...giúp các địa phương, đơn vị chủ động xác định nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong năm.  

Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh sau khi ban hành đều được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện. Thông qua sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh đã đánh giá khách quan kết quả, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, từ đó cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách.

Thứ hai, chú trọng tham mưu công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Ban tuyên giáo, trung tâm chính trị cấp huyện đã chủ động, sáng tạo về phương pháp, nội dung; các lớp bồi dưỡng chính trị được đổi mới theo hướng tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, truyền đạt, tăng cường trao đổi, thảo luận, tổng kết thực tiễn, kịp thời bổ sung những nội dung cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh vào chương trình giảng dạy lý luận chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Bên cạnh đó, việc thông tin thời sự đến cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên; tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị giao ban báo chí, giao ban khối tư tưởng, văn hóa, dư luận xã hội định kỳ; tài liệu sinh hoạt nội bộ phát hành hàng tháng cung cấp tới các chi bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức đối với từng đối tượng cán bộ, đảng viên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm thực hiện theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng theo quy định. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện nghiêm túc đảm bảo nội dung, thời gian chương trình quy định; kịp thời cập nhật, bổ sung vào trong chương trình giảng dạy nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng. Củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên chuyên trách và kiêm chức đảm bảo số lượng và chất lượng, tăng cường bồi dưỡng kiến thức thực tế đối với cán bộ, giảng viên và học viên. Tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022; Cử giảng viên tham dự và đạt giải nhất Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực I (khu vực phía Bắc), đạt giải nhì Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

anh tin bai

Đồng chí Lê Hải Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn Hà Nam tại Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Bắc năm 2022

Thứ ba, tích cực tham mưu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các Kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “ tự soi, tự sửa”; về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều cách làm sáng tạo, hình thức phong phú như: Tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa”; tổ chức nói chuyện, báo cáo chuyên đề, tổ chức hội thi… đã tạo sức lan tỏa mạnh trong toàn đảng bộ, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH), con đường đi lên CNXH ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Học tập, nghiên cứu chuyên đề hằng năm; Xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với chức năng nhiệm vụ được giao theo nội dung chuyên đề hàng năm; chú trọng tuyên truyền gương người tốt - việc tốt, các mô hình tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác,  xây dựng và nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác...

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 06/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới; Nghị quyết 23-NQ/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022.

Thứ tư, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng, định hướng dư luận xã hội nhằm nâng cao tính chiến đấu, sự nhạy bén, sức thuyết phục tuyên truyền trong tình hình mới

 Căn cứ hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các ngày lễ, kỷ niệm, nhiệm vụ chính trị quan trọng của Trung ương, của tỉnh. Phát hành và nâng cao chất lượng Bản tin thông báo nội bộ”; Tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp; Tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc đặt và cung cấp các loại báo, tạp chí của Đảng. Nhìn chung, các cấp ủy đảng từ tỉnh tới cơ sở đã nghiêm túc thực hiện và sử dụng hiệu quả các loại báo, tạp chí của Đảng.

Hàng năm, các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Hà Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Châu) có nhiều tin, bài viết, phóng sự chuyên đề phản ánh về những hoạt động liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng của các cấp ủy địa phương, đơn vị, cơ sở... Cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã hiu sâu sc hơn những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan tới công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị, an ninh, trật tự xã hội ở địa phương, cơ sở.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện giao ban báo chí hàng tháng; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh; theo dõi, điểm tin các báo kịp thời báo cáo, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý kịp thời những thông tin liên quan đến địa phương được phản ánh trên các báo, mạng xã hội; đặc biệt là những nội dung nhạy cảm, phức tạp, những trường hợp báo chí nêu vấn đề, phản ánh tình hình chưa khách quan, phiến diện, chưa mang tính xây dựng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, đơn vị và dư luận xã hội... Đồng thời tăng cường tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về mảnh đất và con người Hà Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...góp  phần tích cực phục vụ công tác lãnh đạo điều hành của tỉnh.

Tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” tới các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên được coi trọng, đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và tương đương, tuyên truyền viên cấp xã được kiện toàn, đảm bảo về số lượng và chất lượng cơ cấu phù hợp với từng lĩnh vực, địa phương.. Ban hành Quyết định, Quy chế hoạt động báo cáo viên các cấp; chỉ đạo từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên truyền miệng cũng như xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới theo phương châm hướng về cơ sở, thực hiện thông tin nhiều chiều, tích cực đối thoại trong tuyên truyền miệng, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong nước; tình hình thời sự quốc tế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng Đảng...

Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua nhiều phương thức khác nhau như: thông qua báo chí, mạng xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên tham mưu, theo dõi, nắm bắt, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo phản ánh trung thực, khách quan tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức, phối hợp tổ chức tốt các cuộc khảo sát điều tra dư luận xã hội phục vụ đánh giá kết quả việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương và chính sách trên địa bàn tỉnh; dự báo và đề xuất các giải pháp cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề được dư luận, nhân dân quan tâm; những vấn đề nổi cộm, dư luận bức xúc, những băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, các công trình hoặc các chủ trương, quyết sách mới của tỉnh sau khi ban hành... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết và thực hiện có kết quả 05 chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (Khóa XII). Thông qua công tác dư luận xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền đã nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ năm, kịp thời tham mưu thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW; ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, xây dựng Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh. Định kỳ hằng năm, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thường xuyên tổ chức tập huấn; tăng cường tương tác giữa BCĐ 35 cấp tỉnh với BCĐ 35 Trung ương và cấp huyện để nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhằm lan tỏa thông tin tích cực và đấu tranh các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

 Căn cứ vào Kế hoạch của Tỉnh ủy, 10/10 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của đảng bộ; Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký giúp việc; ban hành Kế hoạch hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hàng năm. Nhiều địa phương, đơn vị đã phát triển mạng lưới cộng tác viên, trang bị máy tính, smartphone kết nối trong các nhóm Mocha 35, zalo, blog, Fanpage tuyên giáo thường xuyên chia sẻ, đăng tin, bài, ảnh, video; tổ chức tập huấn về kỹ năng viết tin, bài, bình luận; hướng dẫn kết nối các nhóm phản bác, gỡ thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ sáu, công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng được triển khai sinh động, hiệu quả, thiết thực.

 Công tác tham mưu giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng được chú trọng, nhất là công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách và các cuộc thi. Nhiều địa phương biên tập, phát hành sách lịch sử Đảng bộ huyện; trùng tu, tôn tạo nhà truyền thống của đảng bộ, đưa nhà truyền thống trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ trên địa bàn tỉnh đã góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng con người Hà Nam hoà đồng, thân thiện, văn minh; bảo tồn và phát huy được các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử tốt đẹp của địa phương, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, hội nhập văn hoá công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Những kết quả của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập: Còn tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong việc học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Công tác nắm bắt, xử lý tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh có lúc chưa kịp thời, chưa hiệu quả; tính chiến đấu, thuyết phục trong công tác tuyên truyền miệng ở một số đảng bộ cơ sở chưa cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) ở một số chi, đảng bộ cơ sở kết quả chưa rõ; việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chưa nhiều, sc lan tỏa chưa cao. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên; hiệu quả công tác vận động nhân dân có mặt còn hạn chế...

Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam rút ra kinh nghiệm, giải pháp như sau:

Một là, Chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong điều kiện mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương về ý thức, thái độ học tập lý luận; rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức; coi đây là công việc thường xuyên, là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, tự soi, tự sửa của cá nhân; phát huy vai trò của tổ chức, chi bộ đảng trong giám sát, tổ chức thực hiện. Kết quả học tập lý luận chính trị, rèn luyện tu dưỡng đạo đức là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức theo hướng thiết thực, hiện đại, phù hợp đối tượng. Tiếp tục đổi mới dạy và học các môn lý luận chính trị và giáo dục đạo đức trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm chính trị cấp huyện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kịp thời cập nhật kiến thức mới. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ hiện đại, phát huy khả năng tự nghiên cứu, sáng tạo của người học. Chú trọng nâng cao trình độ, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện phong cách, đạo đức cho giảng viên lý luận chính trị.

Ba là, phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền các sự kiện chính trị, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước phù hợp đối tượng, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục. Thực hiện nghiêm các hình thức cung cấp thông tin, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, an toàn và bảo mật thông tin theo quy định. Phát huy vai trò giám sát của báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao tính chủ động, phát hiện, dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội, Facebook...chủ động cung cấp thông tin, kiện toàn lực lượng, đặc biệt là các bộ phận chuyên trách không gian mạng, đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả. Quán triệt quan điểm xây và chống trong phê phán quan điểm sai trái, thù địch với ngăn chặn đẩy lùi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tập trung xử lý những điểm nóng, những bức xúc, nổi cộm; quan tâm đúng mức tới thế hệ trẻ. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ, nhất là phương tiện đấu tranh trên mạng và bảo mật thông tin nội bộ.

Năm là, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cấp uỷ cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến, tự chuyển hoá"; coi trọng kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện hiệu quả việc giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Sáu là, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan làm công tác chính trị, tư tưởng. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần bố trí đủ biên chế cho các cơ quan chuyên trách tham mưu về công tác chính trị, tư tưởng. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị, tư tưởng có tư duy và bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, am hiểu sâu rộng các lĩnh vực; có kỹ năng tham mưu, tuyên truyền, vận động, nói, viết thuyết phục, sắc bén. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống tuyên giáo các cấp, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện đạt chuẩn theo các quy định của Trung ương./.

Nguyễn Đình Kiểm - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập