Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Quân sự tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Lượt xem: 232

Chiều 11/10, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3; Đại tá Lường Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy quân sự các huyện, thành phố, thị xã…

Các đại biểu dự hội nghị.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho thấy: ĐUQS tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai hiệu quả nghị quyết và đạt được kết quả tích cực. Tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐUQS tỉnh đã thường xuyên đổi mới công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 3… về xây dựng chỉnh chốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương…

Việc kết hợp quốc phòng, an ninh (QP – AN) với kinh tế - xã hội (KT-XH), KT-XH với QP-AN được chú trọng, góp phần củng cố tiềm lực QP-AN, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH địa phương. Chính vì vậy, 10 năm qua các chỉ tiêu KT-XH của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường. Khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố được xây dựng ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở những kết quả đạt được, ĐUQS tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới. Trong đó tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh việc phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với tăng cường QP-AN theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh địa phương; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với QP- AN; tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững mạnh toàn diện; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư ĐUQS tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí nhấn mạnh: Những năm tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, xuyên tạc gây chia rẽ nội bộ.

Để giữ vững ổn định tình hình, đề nghị Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Trong đó tập trung quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), các nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng. Phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Làm tốt công tác tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; Phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; phát huy tốt chức năng "Đội quân chiến đấu", "Đội quân công tác", "Đội quân lao động, sản xuất", tích cực tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn, góp phần tô thắm và lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 266-NQ/ĐU, ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Quân khu 3 về lãnh đạo thực hiện tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tập trung xây dựng LLVT tỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của LLVT tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực tham mưu, lãnh đạo, tổ chức điều hành của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ QP-AN, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.Trước mắt tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023; đầu tư kinh phí xây dựng các hạng mục công trình, các thành phần trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ đã được phê duyệt theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra, phù hợp với nhu cầu sử dụng và bảo đảm yếu tố bí mật.

Thường xuyên quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, công trình quốc phỏng trên địa bàn. Quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong LLVT tỉnh thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và uy tín đối với quần chúng nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 9 583
  • Tất cả: 585616
Đăng nhập