Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Tỉnh ủy tổ chức quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội
Lượt xem: 293

Chiều 22/2, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu với hơn 3.400 đảng viên từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hà Nam, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh...

Dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh có thường trực cấp ủy, ủy viên BTV, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ.

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của 11 văn bản gồm: 2 Nghị quyết, 1 Quy định và 1 Kết luận của Bộ Chính trị; 2 Chỉ thị, 1 Hướng dẫn của Ban Bí thư; 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 1 Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; 1 Kế hoạch và 1 Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy. Đây là hệ thống các văn bản quan trọng trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

anh tin bai

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt các nội dung: Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 17/02/2023 của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đề cương Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và Đề cương Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, BTV Tỉnh ủy. Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

anh tin bai

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung các chỉ thị.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt các nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các văn bản tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt các nội dung: Quyết định số 1641-QĐ/TTg ngày 28/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025; Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ chức đảng ở chi bộ đông đảng viên; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Thông báo Kết luận số 615-TB/TU ngày 15/02/2023 của BTV Tỉnh ủy về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý sau khi bị kỷ luật (thực hiện theo Thông báo kết luận số 20- TB/TW ngày 08/9/2022 của Bộ Chính trị).

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt thật sâu sắc, nhận thức thật đầy đủ nội dung các văn bản của Trung ương, của BTV Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện ở cấp mình, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc quán triệt các văn bản đến cấp cơ sở trực thuộc bằng hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa tổ chức thực hiện đối với từng văn bản đảm bảo sát thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở, nhất là người đứng đầu cấp ủy, bám sát Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 17/02/2023 của BTV Tỉnh ủy về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện ở cấp mình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa tổ chức thực hiện đối với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó, khẩn trương tham mưu xây dựng Kế hoạch, Hướng dẫn của BTV Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị để triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong toàn hệ thống chính trị của tỉnh.

Các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy được phân công chủ trì, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh; kịp thời báo cáo BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những vấn đề phát sinh cần lãnh đạo, chỉ đạo.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập