Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh
Lượt xem: 979

Chiều ngày 14/9/2023, Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 16/8/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Luật số: 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 về Bảo vệ bí mật Nhà nước và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

anh tin bai

Đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt, triển khai một số văn bản

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong của Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 16/8/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Trong đó nhấn mạnh: những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế về thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian qua; sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 156-KH/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 100-KH/ĐUK ngày 16/8/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt một số văn bản

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Trên cơ sở đánh giá khái quát kết quả công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy và soi chiếu vào Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã đề nghị các chi bộ, bí thư các chi bộ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh…

anh tin bai

Đại biểu dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Luật số: 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 về Bảo vệ bí mật Nhà nước và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thông qua việc quán triệt các văn bản tại Hội nghị, đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy hiểu và nắm rõ hơn chủ trương, đường lối, quan điểm, định hướng của Đảng, quy định của pháp luật, từ đó thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tổ biên tập Văn phòng Tỉnh ủy

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập