Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024
Lượt xem: 619

Chiều ngày 26/01/2024, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan năm 2024. Chủ trì Hội nghị có: đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy. Dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

anh tin bai

Các đồng chí Chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các dự thảo: Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; Báo cáo tài chính công đoàn, tài chính cơ quan năm 2023; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022-2024.

Năm 2023, lãnh đạo cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan. Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, đảm bảo các điều kiện làm việc để các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ: tham mưu, thông tin tổng hợp; thẩm định, thẩm tra kinh tế - xã hội; công tác hành chính - lưu trữ; tài chính - kế toán; cơ yếu, công nghệ thông tin; quản trị, phục vụ. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, thẩm định đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ; giúp Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hằng ngày…. Công đoàn cơ quan đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Công tác chăm lo đời sống, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và công chức, người lao động được quan tâm. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được đẩy mạnh, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thể hiện rõ nét.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2023: Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy suy tôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 01 phòng chuyên môn được UBND tỉnh công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng Cờ thi đua xuất sắc; Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 03 cá nhân được UBND tặng Bằng khen; 98% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 25 cá nhân được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng Giấy khen; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cơ bản nhất trí với các dự thảo báo cáo; đồng thời làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân chủ ở cơ quan trong thời gian tới.

anh tin bai

Công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại Hội nghị

Phát biểu và giải đáp các ý kiến của công chức, người lao động cơ quan, đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định: Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, cùng sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của toàn thể công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên Cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ trưởng cơ quan và tập thể lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết trách nhiệm tại Hội nghị dân chủ năm 2023. Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Thường xuyên đối thoại, trực tiếp, lắng nghe ý kiến phản ánh, đề xuất của công chức, người lao động; quan tâm, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, người lao động. Đảm bảo kịp thời kinh phí chi thường xuyên và đột xuất; chi tiêu đúng chế độ, chính sách theo quy định…

anh tin bai

Đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu và giải đáp ý kiến tham gia của công chức, người lao động

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân chủ cơ sở tại cơ quan vẫn còn một số hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai các văn bản về công tác dân chủ ở cơ sở có việc hiệu quả chưa cao; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan có mặt còn hạn chế; một số cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn chưa tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan.

Năm 2024, Đảng ủy, Lãnh đạo, Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ của cơ quan; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ; cụ thể hóa việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc những nội dung người đứng đầu cơ quan phải công khai cho cán bộ, công chức biết; những nội dung để cán bộ, công chức bàn và quyết định, tham gia ý kiến để người đứng đầu quyết định; tạo điều kiện để cán bộ, công chức kiểm tra, giám sát.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tăng cường nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của công chức, người lao động; tuyên truyền, vận động công chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, do cơ quan phát động; Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội... nhằm kịp thời đề xuất, kiến nghị với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động; biểu dương những cá nhân, tổ chức có thành tích tốt trong công tác. Từng cá nhân công chức, người lao động cơ quan nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Tại Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy năm 2024 thông qua sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ và tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân cơ quan nhiệm kỳ 2024-2026, với số lượng 03 đồng chí.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Công Đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy phát động thi đua năm 2024

anh tin bai

Thủ trưởng cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan ký giao ước thi đua năm 2024

Tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, năm 2024, công chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập