Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Lượt xem: 1600

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 05/12/2023, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí: lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã đề nghị các đại biểu nghiêm túc, phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến toàn diện đối với 04 dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị diễn ra với tinh thần tích cực, sôi nổi; có 11 lượt ý kiến phát biểu tham gia về bố cục, nội dung các văn bản; trong đó các ý kiến tập trung đề nghị cơ quan tham mưu soạn thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy nghiên cứu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và phân công cụ thể các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trong các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 45-NQ/TW nhằm đảm bảo bám sát các Nghị quyết của Trung ương, phù hợp với thực tiễn, đúng định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các chương trình, đề án có liên quan, Quy hoạch tỉnh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy biểu dương sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ đối với các dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị bộ phận chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại Hội nghị; hoàn thiện văn bản, gửi báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định.

Tổ Biên tập thông tin Văn phòng Tỉnh ủy

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập