Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 535

Sáng 15/12/2022, Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có: đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy; cán bộ, công chức, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2022, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ và các chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, triển khai học tập chuyên đề năm 2022. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên luôn được chú trọng; đến nay, số đảng viên của Đảng bộ chiếm 94% công chức, người lao động của cơ quan.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị 

Kết quả xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022: 5/5 Chi bộ trực thuộc được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”(trong đó có 01 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”); 49/50 đồng chí đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao: Năm 2022, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy duy trì chế độ làm việc, chế độ hội nghị theo đúng Quy chế làm việc và tổ chức thực hiện chương trình công tác đảm bảo khoa học, hiệu quả. Làm tốt chức năng là đầu mối tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc hàng ngày. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; tham mưu chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức trên 60 hội nghị Thường trực Tỉnh ủy, 20 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Công tác xây dựng, thẩm định các văn bản trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chuyển biến, từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Kịp thời tham mưu kiện toàn bộ máy cơ quan, thành lập Phòng Thẩm định, thẩm tra Kinh tế - xã hội. Công tác thông tin, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ được duy trì tốt; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, cấp ủy trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế làm việc. Đồng thời chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm chế độ báo cáo với Trung ương theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ thời gian. Phối hợp tham mưu duy trì nền nếp việc đối thoại, tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thực hiện công tác xử lý đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Công tác phục vụ của Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng đi vào nền nếp, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo chu đáo, kịp thời. Tăng cường đổi mới lề lối, phong cách, phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động văn phòng; duy trì và nâng cao công tác quản trị trang Website của Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; trọng tâm là: quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

anh tin bai

Đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, tập thể Văn phòng Tỉnh ủy chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững”. Phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là của công chức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều hành của tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, giao việc, kiểm việc sát sao, đảm bảo tiến độ. Thường xuyên quan tâm xây dựng cơ quan, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham mưu Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh uỷ thẩm định, thẩm tra, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác tổng hợp, thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ đảm bảo tính toàn diện, chính xác, kịp thời. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là công chức làm công tác tham mưu tổng hợp, thẩm định, thẩm tra kinh tế - xã hội. Đảm bảo tốt các điều kiện, phương tiện, kinh phí; làm tốt công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy và phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

anh tin bai

Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đã được Đảng ủy, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy khen thưởng.  

Văn phòng Tỉnh ủy

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập