Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Văn phòng Tỉnh ủy phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác”
Lượt xem: 942

Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, gương mẫu, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, chu đáo, giữ vững nguyên tắc công tác trong tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của công tác văn phòng cấp ủy. Tháng 10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng - Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng, trong đó có bộ phận Văn phòng Trung ương Đảng. Từ sự kiện này, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá IX đã quyết định lấy ngày 18/10 hằng năm làm ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống Văn phòng cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam, nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là từ khi tái lập tỉnh vào năm 1997, cùng với quá trình xây dựng, phát triển của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Từ những ngày đầu mới tái lập, Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam được kế thừa một phần đội ngũ cán bộ của Văn phòng Tỉnh ủy Nam Hà, có Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng với 2 phòng chức năng cùng 17 cán bộ; đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng, 06 phòng chuyên môn với 55 cán bộ, công chức, người lao động.

anh tin bai

Các đồng chí cán bộ hưu trí cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; sự giúp đỡ của Văn phòng Trung ương Đảng, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bám sát Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Tỉnh ủy, tích cực đổi mới nội dung, phương thức, phong cách, lề lối làm việc, tăng cường nắm cơ sở, chủ động tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phối hợp tham mưu, thẩm định giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 33 nghị quyết (trong đó có 06 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; 06 nghị quyết chuyên đề, 01 chương trình, 02 đề án trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX) và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh theo kế hoạch. Phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,… của Trung ương, của tỉnh. Tham mưu chuẩn bị, tổ chức và phục vụ chu đáo các Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tham mưu tổ chức gần 100 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, cho chủ trương về những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Đặc biệt đã phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công nhiều kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao.

Chất lượng tham mưu, thẩm định, thẩm tra các văn bản, đề án ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Công tác nghiên cứu, cập nhật thông tin, chế độ báo cáo phục vụ cấp ủy cơ bản đáp ứng yêu cầu; thông qua việc theo dõi, nắm tình hình và các sản phẩm thông tin của văn phòng đã kịp thời cung cấp thông tin nhiều chiều, đề xuất nhiều ý kiến có giá trị thực tiễn cho cấp ủy, đóng góp vào quá trình ban hành các quyết định quan trọng của cấp ủy.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, thẩm định, thẩm tra, Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ cấp ủy. Công tác văn thư - lưu trữ được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác cơ yếu - công nghệ thông tin đã chuyển tải những thông tin mật từ địa phương đến Trung ương và tiếp nhận thông tin đến đảm bảo kịp thời và chính xác. Công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Tỉnh ủy được thực hiện đúng quy định; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Công tác hành chính, quản trị bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy, từng bước hiện đại hóa các phương tiện làm việc của văn phòng; phục vụ chu đáo, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm, làm việc với tỉnh.

Cùng với việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên được thường xuyên quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Cán bộ, công chức và nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy,... đã tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu cao quý khác cho Văn phòng Tỉnh ủy và các tập thể, cá nhân của Cơ quan. Đây là niềm tự hào, nguồn cổ vũ, khích lệ to lớn, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy trao thưởng cho các cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là:

Thứ nhất, bám sát chức năng, nhiệm vụ; tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tham mưu tổ chức, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc Tỉnh ủy, Chương trình công tác của cấp ủy; theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội; tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ hai, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, tập trung theo dõi, nắm chắc tình hình cơ sở để chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có chất lượng, hiệu quả trên toàn diện các lĩnh vực, nhất là các vấn đề phức tạp, mới nảy sinh. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng thẩm định, thẩm tra các báo cáo, đề án trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đầy đủ, chính xác, kịp thời; tăng cường các thông tin có tính dự báo; chú trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng, thẩm định và ban hành các văn bản của cấp ủy.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, phục vụ; tăng cường bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của văn phòng; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ tư, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan Văn phòng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc khoa học. Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; thường xuyên tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là công tác thẩm định, thẩm tra, thông tin, tổng hợp phục vụ lãnh đạo; nâng cao năng lực tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ văn phòng.

Thứ năm, đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và các chi bộ, tổ chức đoàn thể cơ quan trong sạch, vững mạnh; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy là dịp để mỗi cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy tự hào về truyền thống vẻ vang của Văn phòng cấp ủy; thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh,

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

 Chánh Văn phòng Tỉnh ủy 

1 2 3 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập