Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thị ủy Duy Tiên kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
Lượt xem: 395

Chiều 4/4, Thị ủy Duy Tiên tổ chức hội nghị triển khai, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Đình Thoảng, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Duy Tiên.

Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 lựa chọn chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng thị xã Duy Tiên trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Hà Nam”. Đại hội đã thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, 22 chỉ tiêu chủ yếu.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIV trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, yếu tố bất lợi nảy sinh so với dự báo đầu nhiệm kỳ. Song Ban Chấp hành (BCH), BTV Thị ủy Duy Tiên thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giành nhiều thắng lợi quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đăng ký xây dựng mô hình nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2023-2025. Đánh giá từ đầu nhiệm kỳ, số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 95%, vượt 10% chỉ tiêu Đại hội; kết nạp 263 đảng viên mới, đạt 52,6% so với chỉ tiêu Đại hội.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn thị xã đạt 15,6%; đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/20 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đề ra.

Cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) đến hết năm 2022 đạt 76,2 triệu đồng/người. Cơ cấu giá trị sản xuất đến năm 2022 (giá hiện hành) về nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,96%; công nghiệp, xây dựng chiếm 72,5%; dịch vụ chiếm 25,5%. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1,61%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 18,14%/năm. Thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.473,4 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 18,96%...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, thị xã Duy Tiên tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã.

Trong công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Phát triển mở rộng hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ gắn kết giữa khu vực nội thị và ngoại thị.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025, 5 xã còn lại được công nhận xã NTM nâng cao. Phấn đấu hết nhiệm kỳ có 6/9 phường được công nhận phường văn minh đô thị và hoàn thành các tiêu chí phường của đô thị loại III.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Thực hiện có hiệu quả các đề án về công tác quốc phòng địa phương theo chỉ đạo của tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

anh tin bai

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Duy Tiên đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời gợi mở và nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21 của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm đạt từ 3% trở lên. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. Làm tốt công tác dân vận, công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng bám sát cơ sở, thực chất, hiệu quả.

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã Duy Tiên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định; đẩy nhanh việc lập các quy hoạch phân khu để quản lý và thu hút đầu tư. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống và phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

Đẩy mạnh tốc độ đầu tư các dự án thương mại, dịch vụ tại các khu vực trung tâm đô thị, ưu tiên phát triển dịch vụ phục vụ cho phát triển đô thị và công nghiệp. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá; tập trung hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội gắn với phát triển kinh tế. Tăng cường củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Nguồn Báo Hà Nam

1 2 
Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập