Ảnh cờ động
No title... No title... No title... No title... No title...
Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lượt xem: 235

Chiều ngày 08/8/2022, Thị ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã Duy Tiên tới 17 điểm cầu ở các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã, với sự tham gia của gần 6.000 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy Duy Tiên.

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Các đại biểu đã được nghiên cứu sâu các nội dung chủ yếu của tác phẩm: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội (CNXH), bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt nam lựa chọn con đường đi lên CNXH và đi lên CNXH bằng cách nào? Khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH; những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam; chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam. Công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH và con đường đi lên CNXH; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.

 

Đ/c Phạm Hồng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

Để đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được triển khai hiệu quả, thiết thực, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 Xây dựng kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về CNXH, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội về mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu tác phẩm, những nội dung cốt lõi về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; các điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua và đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung của tác phẩm... để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân đảm bảo thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội. 

Thị uỷ Duy Tiên

Thông tin mới nhấtThống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập